PARTICIPATIE

Waar kan ik relevante informatie betreffend het project terugvinden?

De onderwerpen waarbij de omgeving tijdens het participatietraject de meeste invloed op heeft zijn de invulling van een groene zone, de grote lijnen van het project, ideeën rondom duurzaamheid. Het voordragen van eigen initiatieven stellen wij ook erg op prijs.

Waarom participeren in de ontwikkeling van ’t Zwarte Land II?

o   ’t Zwarte Land II komt op een locatie die nu nog een agrarische bestemming heeft. Het gebied zal een nieuwe bestemming krijgen, waarmee het landschap en de functies zichtbaar veranderd worden. Dat heeft een bepaalde impact op de omgeving. Als ontwikkelaar zijn we ons daarvan bewust en hebben daarom de omwonenden, inwoners van Scherpenzeel, toekomstige ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd om met ons mee te denken. We zijn met ze in gesprek gegaan. Op verschillende manieren konden zij hun vragen, ideeën en wensen aandragen voor de inrichting en het ontwerp van ’t Zwarte Land II. Het doel van het participatietraject was ‘het verbeteren van de conceptplannen voor ’t Zwarte Land II met input van de omgeving’ (Participatieplan ’t Zwarte Land II, 2020). Met de ideeën en kennis van omwonenden en geïnteresseerden kunnen nieuwe inzichten en oplossingen bedacht worden voor de landschappelijke inpassing en de duurzaamheid van het terrein.

Hoe krijgt de omgeving de gelegenheid om te participeren?

Gedurende het participatieproces waren er verschillende mogelijkheden voor belanghebbenden om met ons mee te denken over de conceptplannen voor ’t Zwarte Land II;

 • Op de website kon men een enquête invullen. In de enquête kon men aangeven welke thema’s voor hun van belang waren, en een voorkeur geven voor verschillende groene en duurzame toepassingen op het terrein.
 • Via de website was het mogelijk om ideeën en eigen initiatieven aan te dragen. De projectgroep heeft deze ideeën besproken en indieners uitgenodigd om hun ideeën persoonlijk toe te lichten.  De ontwikkelaar en de gemeente zullen samen naar de haalbaarheid van de plannen kijken en de indieners hierover informeren.  
 • Er zijn (online) participatie avonden georganiseerd waarin verschillende onderwerpen zijn gepresenteerd en vragen vanuit de omgeving zijn beantwoord.
 • Met belanghebbende die er behoefte aan hadden zijn wij 1 op 1 gesprekken aangegaan.
 • U kunt altijd met ons in contact komen via email.
Wat wordt er gedaan met ingebrachte ideeën, wensen en bezwaren?

Vanuit de verschillende bronnen is alle informatie verzameld en gecategoriseerd. Van daaruit wordt er gekeken naar oa. de financiële en de ruimtelijke haalbaarheid ervan. De haalbare wensen worden meegenomen in de uitgangspunten voor het ontwerp en waar mogelijk vastgelegd worden in het bestemmingsplan of in het beeldkwaliteitsplan. Op die manier zal men eigen inbreng mogelijk ook terugzien op het bedrijventerrein.

Tijdlijn participatie
 • 2021
  • Enquête, ideeën, 1op1 gesprekken met omwonenden
  • Presentatie en vragenronde
  • Resultaten vertalen naar uitgangspunten voor uitstraling, aanzicht, functies
  • Presentatie van resultaten en uitgangspunten
  • Integratie van resultaten onderzoeken en inrichting
  • Inrichtingsplan/beeldkwaliteitsplan en voorontwerp bestemmingsplan.
Waar kan ik de resultaten terugzien?

Na afloop van het participatietraject zijn de resultaten op 18 mei via een online streaming gepresenteerd.

Er is een rapport opgesteld met de bevindingen uit het participatieproces. Neem contact met ons op als u een kopie van het rapport wilt ontvangen.

Waar heeft de omgeving invloed op?

De onderwerpen waarbij de omgeving tijdens het participatietraject de meeste invloed op heeft gehad zijn de invulling van een groene zone, de grote lijnen van het project, ideeën rondom duurzaamheid. Het voordragen van eigen initiatieven was ook mogelijk.

Waar kan ik relevante informatie betreffend het project terugvinden?

OVER ’T ZWARTE LAND II

Wat is ’t Zwarte Land II?

’t Zwarte Land II is een te ontwikkelen nieuw én groen bedrijventerrein in Scherpenzeel. In totaal zal het bedrijventerrein 7,5ha beslaan in het gebied tussen de Stationsweg en het Valleikanaal, aan de entree van Scherpenzeel bij de rotonde De Dreef/Stationsweg. Het gebied wordt onderverdeeld in 2,5ha voor lokale ondernemers, 2,5ha voor Modiform en 2,5ha voor landschappelijke inpassing.

Welke bedrijven kunnen zich vestigen op ’t Zwarte Land II?

Lokale ondernemers die behoefte hebben aan een kavel van maximaal 5000m3 kunnen in contact komen voor een plek op het nieuwe bedrijventerrein. Voorlopig is de verwachting dat dit bedrijven kunnen zijn die in milieucategorie 3.2 of lager vallen. In de loop van 2021 zal de procedure voor kaveluitgifte vormgegeven worden en gecommuniceerd worden naar geïnteresseerde ondernemers. 

Ik meen dat er een enorme behoefte is aan uitbreiding bij Scherpenzeelse bedrijven. Is dat niet meer zo op dit moment, gezien de oproep om in te schrijven?

Er is nog altijd grote behoefte aan uitbreiding vanuit Scherpenzeelse bedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente 2016 uitgevoerd door bureau Stec en een nieuwe inventarisatie die door de ontwikkelaar uitgevoerd is. Omdat mogelijk nog niet alle ondernemers die ruimtebehoefte hebben dit ook kenbaar hebben gemaakt blijven wij de mogelijkheid bieden om zich bij ons aan te melden.

Wat zijn de plannen van Modiform op ’t Zwarte Land II?

Modiform wil op ’t Zwarte Land II de centralisatie van hun nu nog versnipperde opslag uitvoeren. Daarvoor zal er op ’t Zwarte Land II een modern distributiecentrum en hoofdkantoor worden gevestigd. Daarnaast is Modiform mede-initiatiefnemer en de huidige ontwikkelaar van het hele project. Als ontwikkelaar heeft Modiform de anterieure overeenkomst met de gemeente getekend en daarmee afspraken vastgelegd voor de wijziging van het bestemmingsplan. Modiform wil van ’t Zwarte Land II een toonaangevend bedrijventerrein maken gericht op lokale ondernemers, die landschappelijk ingepast is en waar alle aspecten van duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

PROCEDURE

Waar zijn we nu in het proces?

In maart 2021 bevindt het project zich in de beginfase van de Bestemmingsplanprocedure. Hiervoor wordt een participatietraject met de omgeving doorlopen en zijn de nodige onderzoeken uitgezet. Deze dienen als onderbouwing voor het Stedenbouwkundigplan, het Beeldkwaliteit plan, het Inrichtingsplan en het Voorontwerp Bestemmingsplan.

Wanneer gaat de schop in de grond?

Als het proces verloopt zoals gepland zou er in 2024 gebouwd kunnen worden.

Wat is de rol van de gemeente in de ontwikkeling?

De gemeente Scherpenzeel (zowel het huidige als voorgaande college van B&W) verleent medewerking aan de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land. Dit is het resultaat van verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijventerreinen voor lokale ondernemers. Ook is hierover overleg gevoerd met de Regio FoodValley en de Provincie Gelderland. Bij al deze partijen is draagvlak voor dit project en principeakkoord gegeven. Dit draagvlak is er ook bij de gemeenteraad. Zij heeft hiervoor ook haar steun toegezegd. 

Meer informatie over de rol en het standpunt van de gemeente is te vinden op https://www.scherpenzeel.nl/zwarteland2

Tijdlijn projectontwikkeling
 • 2016 - 2020
  • Gemeentelijke inventarisatie
  • Bedrijven zoeken ruimte
  • Plan voorgelegd aan de gemeente
  • Gebied ten zuiden van Stationsweg aangewezen als locatie
  • Informatieavonden
  • Bezoek gedeputeerde Provincie Gelderland
  • Gemeente neemt besluit
  • Anterieure overeenkomst getekend
  • Instemming provincie
 • 2021 - 2024
  • Participatie en onderzoeken
  • Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan, voorontwerp bestemmingsplan
  • B&W legt Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage
  • Zienswijzen in behandeling
  • Ontwerp bestemmingsplan
  • B&W legt Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage
  • Vaststelling door gemeenteraad
  • Ter inzage
  • Eventueel Beroep Raad van State
  • Onherroepelijk bestemmingsplan
Waar en wanneer worden belangrijke momenten gecommuniceerd naar de bewoners van Scherpenzeel? (Bijvoorbeeld het moment dat het voorontwerp wordt gepresenteerd en momenten om zienswijze aan te dragen.)
 • Belangrijke meldingen zijn terug te vinden op onze website en op onze Facebookpagina, mensen die zich hiervoor hebben aangemeld via de enquete zullen ook een nieuwsbrief ontvangen waar informatie over de voortgang gepubliceerd wordt.
 • Informatie vanuit de gemeente Scherpenzeel wordt op verschillende kanalen gepubliceerd, aanmelden voor het ontvangen van gemeentenieuws kan via: https://www.scherpenzeel.nl/inwoners/abonneren-gemeentenieuws_41846/

OVER DE INRICHTING VAN ’T ZWARTE LAND II

Wordt bestaand groen en nieuwe wegen onderdeel van de landschappelijke inpassing of gaat dit af van de ruimte voor bedrijvigheid?

De landschappelijke inpassing betreft 2,5ha groen. Een wandelpad of fietspad kan onderdeel worden van de landschappelijke inpassing. Aan de zuidkant van het plangebied houden we rekening met 100 meter respectzone van de Grebbelinie. Dat houdt in dat er in dat gebied niet gebouwd wordt. Bomen die binnen het plangebied staan zullen behouden blijven en in de groene zone wordt de biodiversiteit versterkt.

Wat is er al bekend over de afmetingen van de gebouwen?

Nog niet veel. Dit zal in overleg met de gemeente vastgesteld worden en afhankelijk zijn van de uitkomsten van het participatieproces met de omgeving en de wensen van toekomstige ondernemers.

Wat wordt de bruto/netto verhouding tot de kavel?
 • De bruto/netto verhouding voor de nieuwbouw van Modiform is 80%. Hierdoor wordt van de 2,5 hectare 2 hectare bebouwd.
 • Voor de andere lokale ondernemers ligt de verhouding op 50%.
Heeft de gemeente invloed op de bruto/netto verhouding van bebouwing?

Ja. De brutto/netto verhouding van de bebouwing zal worden vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. De gemeente moet het bestemmingsplan uiteindelijk vaststellen.

Waarom wordt de ruimtebehoefte van Modiform van tevoren wel inzichtelijk gemaakt en waarom is de overige 2,5 hectare zo vaag?

Het plan voor ’t Zwarte Land II is oa voortgekomen uit een bekende ruimtebehoefte  die Modiform heeft voor de centralisatie van opslag. Binnen de mogelijkheden van de gemeente en de provincie is Modiform op zoek gegaan naar het hoogst haalbare, wat zich vertaald in een kavel van 2,5 hectare. De overige 2,5 hectare bedrijventerrein is bestemd voor lokale ondernemers. Hier is een inventarisatie van gemaakt maar er zijn nog geen verdere stappen in genomen. De uiteindelijke invulling van die ruimte zal afhankelijk zijn van de actuele interesse en de daadwerkelijke verkoop van kavels. Zodoende blijft de invulling van de overige 2,5 hectare voorlopig nog onduidelijk.

DUURZAAMHEID

Welke duurzame toepassingen worden op ’t Zwarte Land II toegebracht?

De ontwikkelaar is voornemens een bedrijventerrein te realiseren dat zich kenmerkt door duurzame toepassing. Duurzaamheidsaspecten zijn bijvoorbeeld; energieneutraal bouwen, energieneutraal opereren, plaatsing van zonnepanelen en/of sedumdaken, regenwater opvang en opslag, aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid van het terrein.

Wat verstaat u onder duurzaamheid als een compleet weide- en vogelgebied wordt vernietigd?

Het huidige terrein is een afgesloten weiland bestemd voor agrarische doeleinden, en zou daarom van karakter kunnen veranderen. Een onderdeel van de wijziging van het bestemmingsplan is een flora en fauna onderzoek. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zullen de nodige maatregelen worden genomen om de huidige flora en fauna te beschermen en waar mogelijk te versterken. De landschappelijke inpassing van ’t Zwarte Land II zal zich richten op de versterking en uitbreiding van biodiversiteit in het gebied.

VERKEER

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer in Scherpenzeel?

Vrachtverkeer zal met name gebruik maken van de N224. Naar verwachting zullen er geen extra vrachtbewegingen in of nabij de dorpskern van Scherpenzeel bij komen.

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer in de regio?
 • Door het concentreren van bedrijfsactiviteiten van Modiform zullen de gemiddelde dagelijkse transportbewegingen gerelateerd aan Modiform in de regio afnemen. Zo zal vrachttransport door Renswoude worden gehalveerd en door Woudenberg iets toenemen. Vrachtbewegingen tussen de vestigingen dalen met 10%, van 56,7 per etmaal naar 51. Deze daling resulteert ook in een CO2-reductie.
 • Naar schatting is ongeveer 55% van de medewerkers van Modiform autogebruiker. Hierdoor ontstaat er een kleine stijging van het woon-werk verkeer, met name op de N224, een stijging van 0.4% op het totaal aantal verkeersbewegingen.
 • Voor het overige verkeer wordt er gewerkt met kengetallen aangezien er nog geen duidelijkheid is over de bedrijven die zich daar zullen vestigen. Een gerenommeerd verkeerskundig bureau doet onderzoek naar de toename en ook naar de wijze van ontsluiting van het gebied.

 

Heeft de N224 voldoende capaciteit voor het verwachte extra verkeer?

Ja.

OVERIG

Wij willen het gebouw van Modiform helemaal niet, wat is er gebeurd met de inbreiding?

Modiform zet actief in om ook een inbreiding op het huidige Zwarte Land waar te maken. Van de oorspronkelijke ruimteclaim op het nieuwe bedrijventerrein is nu nog de helft over. Dat betekent dat voor de andere helft Modiform nog steeds afhankelijk is van de inbreiding.  

Wie betaalt de waardedaling van de omliggende huizen?

Hiervoor zijn wettelijke regelingen. Als het bestemmingsplan gewijzigd en vastgesteld is kan er een verzoek voor planschadevergoeding ingediend worden bij de gemeente.

U zegt in de krant dat u op een open en positieve manier het traject in wilt gaan, u bellicht echter telkens eenzijdig een kant van het verhaal. Wat is dan openheid?

Wij presenteren het projectplan op een positieve manier omdat wij ervan overtuigd zijn dat het een belangrijke bijdrage levert aan de uitbreidingswens van lokale ondernemers, en een waardevolle toevoeging is voor het groene en duurzame karakter van Scherpenzeel.